Objavljen natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Ploče

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Ploče objavljuje Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Ploče.

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na mandatno razdoblje od 4 godine, puno radno vrijeme.

Kandidati moraju uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine”, broj: 93/14,127/17) ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ili stečenu visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” broj:123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17),
-da se odlikuju stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,
-Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju visoku stručnu spremu ako su istaknuti i priznati stručnjaci na području kulture s najmanje 10 godina radnog staža o čemu moraju dostaviti odgovarajuće dokaze.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu te naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kinje.
Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:
• životopis, vlastoručno potpisan
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica)
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj
stručnoj spremi),
• dokaz o ostvarenom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema, potvrda ranijeg poslodavca odnosno druga isprava preslika ugovora o radu, rješenja i sl.
• prijedlog Programa rada Pučkog otvorenog učilišta Ploča za mandatno razdoblje 2019-2022.
• Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Natječaj je otvoren 20 (dvadeset) dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku “Slobodna Dalmacija”.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu: Pučkog otvorenog učilišta Ploče, Gračka 2., 20340 Ploče s naznakom „Ne otvarati – Prijava na natječaj“.

Kandidati dostavljaju sve priloge u neovjerenoj preslici, te su dužni na poziv Upravnog vijeća, dostaviti izvornike na uvid.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine” broj: 82/08, 69/17) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Ukoliko se na prijavljeni natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Upravnog vijeća o imenovanju ravnatelja/ice ili o ponavljanju natječaja.”

Tekst natječaja možete pronaći na sljedećoj poveznici, u kategoriji Dokumenti.

Svečano otvorena izložba Ante Dragobratovića

U Pučkom otvorenom učilištu Ploče, svečano je otvorena izložba slika Ante Dragobratovića.

„Slikarstvo Ante Dragobratovića već je 50 godina prisutno u neretvanskom kraju, pa i šire. Opijen Neretvom i njenim okolišem uvodi nas u svoju slikarsku priču.
Neretva je oduvijek svom čoviku bila dio života i kroz vijekove su se nadopunjavali..čovik i Neretva.
Dragobratović nas sa svojim slikarstvom uspijeva vratiti u ta vremena. Na sebi svojstven način oslikava Neretvu, njenog čovika kao težaka, ribara i lovca. Nikada nije robovao akademskim linijama već je stvorio i izgradio vlastiti likovni stil. Danas ga možemo svrstati u poetski realizam, a ponekad zna naginjati i prema apstrakciji. Njegovi su radovi obično u maniri sfumata, zamagljeni jutarnjom izmaglicom. Slike oslobađa svega onog što bi moglo opteretiti motiv. Često čovjek nije figurativno prisutan, ali se njegova prisutnost itekako osjeća.“, o izložbi je reako Jure Jovica.

Izložbu je svečano otvorila Dubravka Šešelj, profesorica likovne umjetnosti. Glazbeni ugođaj kulturno-umjetničkoj manifestaciji pružio je KUD Ploče.

EDUKACIJA: Volontiranje i menadžment volontera

Pozivamo Vas na edukaciju pod nazivom “Volontiranje i menadžment volontera”, koja će se održati u Pločama, u prostoru

Pučkog otvorenog učilišta, Gračka 2
13. prosinca 2018. (četvrtak) s početkom u 11.00 sati.

Edukacija je namijenjena udrugama, ustanovama i institucijama koje svom radu angažiraju volontere, te moraju tu aktivnost uskladiti sa zakonskim obvezama koje proizlaze iz Zakona o volonterstvu.

Edukacijom ćemo obuhvatiti teme kao što su:

• Zakon o volonterstvu
• Kad je obavezno sklapanje ugovora o volontiranju?
• Prava i obaveze organizatora volontiranja
• Prava i obaveze volontera
• Potvrde o volontiranju
• Evidencija volontera i volonterskih sati
• Izvješće o organiziranom volontiranju za nadležno ministarstvo

Edukaciju će održati Antonia Matković iz Volonterskog centra Split.

Ova aktivnost se provodi u sklopu programa ‘Aktivni u zajednici’, u okviru programske suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

Svečano otvorena izložba Joška Čizmića

U srijedu, 21.11.2018. u 19:00h, u Pučkom otvorenom učilištu Ploče svečano je otvorena izložba slika Joška Čizmića. Svečani ugođaj večeri pružili su Folklorna sekcija KUD-a Ploče i KUD Neretvanke iz Stabline.

Kako je rekao Jure Jovica, zaslužan za postav izložbe: “Joško Čizmić, slikar iz Dugog Rata, jedna je osebujna slikarska pojava u novijem hrvatskom slikarstvu. Njegovo slikarstvo se oslanja na nadrealistički pristup viđenja motiva. U ovom slučaju radi se o motivima iz nje okruženja, a to su more i jedra.”

Galeriju fotografija sa svečanog otvaranja možete pogledati ovdje, u kategoriji Galerije.

Najavljujemo svečano otvaranje izložbe “Regata” slikara Joška Čizmića

SVEČANO OTVORENJE IZLOŽBE JOŠKA ČIZMIĆA
POU Ploče, srijeda, 21.11. u 19.00 sati
Glazbeni ugođaj: KUD Ploče

“Jedra ili Regata nepresušno je vrelo i vječita tema slikara ovog podneblja ili još bolje lokaliteta. Čizmićeva ruka puna je ipak neke muške mekoće, ona nastoji poštivati slijed, ne pristaje na iznenađenja koliko na logičnosti pretakanja materije, odnosno tumačenja kroz preplet sinusoida. Slikar je izbjegao crno kao međaše kakve bi, upravo kod ovakvog pristupa, bilo logično za očekivati. Čini to bojama koje ne nose sliku, ali doprinose redu, rasporedu i kompoziciji. Sve je tu nekako blago, bez obzira na valove i raspeta jedra, to je vrijeme kao stvoreno za ljetna ladanja, ono ne prijeti, umilno je i čak koketno spram onoga tko ulazi u sliku.”

Ne propustite u Pučkom otvorenom učilištu Ploče, 21.11. s početkom u 19 sati.

Svečano otvorena izložba Koraljka Grebena

U Pučkom otvorenom učilištu Ploče svečano je otvorena samostalna izložba skulptura i fotografija Koraljka Grebena, Neretvanina iza kojeg se kriju fotografije, rukotvorine, suveniri u obliku replika starih dalmatinskih kućica i, ne manje poznatih, šizika, ribica izrađenih od palminih grana. U zadnje vrijeme radi na skulpturama, brodovima od naplavina koje more izbaci na obalu ušća Neretve i sudjeluje u street artu kroz koji provlači vodeno morsku priču. Ovih mjesec dana morsku priču doveo je i u Ploče.

„Stvaralačka paradigma Koraljaka Grebena je kritika ukazivanja, opominjanja, osvještavanja…Istom mjerom propituje i provocira koliko ravnodušnost i neučinkovitost sustava ponekad ostaje troma spam umjetnosti kao naracije, poruke ili preinake. Kod Grebena nema pasionske zanesenosti u stilizaciji estetičnog, budući da je produkt volumena i plastičnosti njegovih skulptura toga lišen. Greben nije zakoračio u svijet likovnosti da bi reprizirao viđeno ili umjetnički istrošeno. On se ne bavi reprintima, on je već svoj stil.
Zapravo, Koraljko Greben modulira spoj dražesnog i odbačenog , kojeg preinačuje na sebi svojstven način jer ima snažnu potrebu da reciklira zbilju. Procesuira promjenu uplemenjenu kritikom ukaza. Oblikuje je porukom, prigodnim sadržajem…
U osnovi, Greben je i humanist i provokator koji ima nakonsku potrebu da nam ispriča duhovitu priču. U tom Panteonu likovnih reljefa, onoga što nam je do sada pokazao i što pripovjedački odvažno podastire zbilji, pred Koraljkom je još mnogo nadolazećih ciklusa koji će nas (nadam se) iznova propitivati i kritizirati, koji će aktualizirati svoje mjesto pod suncem, tom deltom Medirana iz koje crpi stvaralačku energiju sve ove godine.“, u kritičkom eseju Koraljka Grebena rekao je Nikša Margeta, umjetnički fotograf.

Glazbeni ugođaj večeri dali su Kozma i Vedritunes.

Fotografije sa svečanog otvaranja možete pronaći ovdje, u kategoriji Galerije.

Izložba fotografija i skulptura umjetnika Koraljka Grebena


Događa se ono što se nakupljalo godinama.. radovi podređeni prirodi,reciklaži, ekologiji i pozitivi predstavit će se pločanskoj i neretvanskoj javnosti 31.10.2918. u 20:00 sati u izložbeno-koncertnoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Ploče.

U stvaralaštvo Koraljka Grebena utkana je ljubav prema prirodi i zavičaju. Život pokraj vode i mora kao da je vječita inspiracija. Pored toga što se bavi street artom, aktivan je i na polju fotografije, a također izrađuje skulpture i suvenire.

Koraljko Greben je u svoju umjetničku vjeru utkao percepciju životne filozofije kojoj najviše vjeruje, koja ga istinski smiruje dok pronalazi unutarnju satisfakciju, komunikaciju, personifikaciju…

Taj svestrani likovnjak slobodnjačkog stila stvorio je opus vrijedan umjetničke kritike.
Njegova skulptura, suvenir, slika ili pak namjenski jestivi poklon, čisti su izraz poštovanja prema organskoj rukotvorini materije od koje izvlači maksimalni produkt, a da tu i takvu prirodu ujedno i ne povređuje; ostavljajući je izvorno zatečenu; oblikujući je i dorađujući pomno i decentno da ponekad i ne primjećujete kako je izvjesni predmet sastavni sklop interijera, interakcije dekoracije, objekta svakodnevne uporabe.
Koraljko istražuje da obrađuje, pronalazi da nadilazi…

Prijavite se na dječje likovne radionice utorkom i četvrtkom

DJEČJE LIKOVNE RADIONICE
-prijave u tijeku
-dodatne informacije na: 098/ 977 4177

Radionice se održavaju svakog utorka i četvrtka u vremenu od 18:30h do 19:30h u prostorijama likovne radionice Pučkog otvorenog učilišta Ploče.
Za sve polaznike osigurani su pribor i materijali potrebni za rad.

Djeco, ako se niste prijavili, a želite razvijati kreativnost i sudjelovati, još uvijek to možete učiniti pozivom i prijavom na broj mobitela: 098/ 977 4177 – Julija Pavlović, voditeljica.