Na temelju članka 27. i članka 33. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Ploče, a uz suglasnost Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Ploče na 6. sjednici od 11. kolovoza 2020. godine, te sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ustanove Pučko otvoreno učilište Ploče od 30. studenoga 2016. godine, 28. svibnja 2018. godine i 01. rujna 2020. godine, ravnateljica raspisuje

NATJEČAJ
za zapošljavanje na radno mjesto

čistač/ica u Pučkom otvorenom učilištu Ploče – 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno radno vrijeme uz obvezni probni rad od 60 dana.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeći uvjet:

– NSS ili osnovna škola ili SSS

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu prebivališta, broj telefona/mobitela i e-mail adresu te naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni Natječaj, popis priloga/dokaza uz prijavu te vlastoručni potpis kandidata.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Natječaj, kandidati su dužni priložiti:

– životopis (vlastoručno potpisan),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),
– svjedodžbu o završenom školovanju (preslik),
– osobnu iskaznicu (preslik),
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik ne stariji od 6 mjeseci).

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik, Ispostava Ploče, isključivo preporučenom poštom na adresu: Pučko otvoreno učilište Ploče, Gračka 2, 20340 Ploče, s naznakom „Za natječaj za radno mjesto čistač/ica – ne otvaraj“.
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08 i 69/17) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prva, dužan je uz prijavu na Natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19), dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na Natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz Natječaja, te dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstvo hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Natječajni postupak obuhvaća razgovor (intervju) s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete. Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Obavijest o razgovoru (intervjuu) s kandidatima bit će objavljena na web stranici Pučkog otvorenog učilišta Ploče najmanje tri dana prije održavanja razgovora (intervjua): www.pou.ploce.hr.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj. Nakon raspisanog Natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju Natječaja. Protiv odluke o poništenju Natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Natječaj. Odluka o poništenju Natječaja donosi se i u slučaju kada se na Natječaj ne prijavi niti jedan kandidat.

Natječaj je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici te oglasnoj ploči Pučkog otvorenog učilišta Ploče.

RAVNATELJICA
Karla Šestan, mag. oec.